تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
یکشنبه 2 آبان

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

استاد علی سجادی

 

متولد ۱۳۳۳ اسدآباد همدان.     دبیر بازنشسته ی آموزش وپرورش

خوشنویسی را بطورجدی ازسال ۱۳۵۵ نزد مرحوم استاد حسن زرین خط شروع کردم وبعداز فوت ایشان درسال۱۳۵۷ مدتی متارکه شد، تا اینکه درسال ۱۳۶۰ درانجمن خوشنویسان ازمحضر استاد امیرخانی واستاد کابلی کسب فیض نموده درسال ۱۳۶۳ گواهینامه ی ممتاز گرفته وازهمان سال انجمن خوشنویسان اسدآباد را تاسیس وتا کنون به تدریس خوشنویسی مشغولم که حاصل آن نزدیک به ۱۰۰ نفر ممتاز ۱۰ فوق ممتاز وصدها غارغ التحصیل مراحل دیگر بوده است.

درسال ۱۳۸۶ موفق به اخذ مدرک استادی ازانجمن خوشنویسان شدم ودرسال ۱۳۸۹ گواهینامه ی درجه ی یک هنری را ازوزارت ارشاد دریافت نمودم .

بعلت علاقه ی زیاد به کتابت کتابهای زیادی را خوشنویسی کرده ام که به تعدادی از آنها اشاره می شود:

۱- شاهنامه ی فردوسی ۲بار

۲- مثنوی مولوی ۲ بار

۳.- دیوان حافظ

۴مجموعه غزلیات فیض روح القدس

۵بوستان سعدی ۲ بار

۶-   گلستان سعدی

۷کلیات سعدی ۹ باباطاهر ۳بار

۸رباعیات خیام ۳بار

۹-   کتاب ناردانه ها  

۱۰- گزیده ی غزلیات شمس تبریزی. ۴۵۰ غزل

۱۱  گزیده ی غزلیات حافظ

۱۲ -  گزیده ی غزلیات سعدی

۱۳- منطق الطیر عطار

۱۴ -  صحیفه ی سجادیه

۱۵ مخزن الاسرارنظامی ۲بار

۱۶-  خسرو وشیرین نظامی

۱۷ -  لیلی ومجنون نظامی

۱۸- هفت پیکر یا بهرامنامه ی نظامی

۱۹- شرفنامه ی نظامی

۲۰- مثنوی پیروجوان نصیرالدین جهرمی

گزیده ی رباعیات ابوسعید ابوالخیر ودرکنار این کارها هزاران قطعه وتابلو خوشنویسی درنمابشگاهای زیادی بصورت جمعی شرکت داشته ام.

وچندین نمایشگاه خصوصی نیز درکشورهای هندوستان گرجستان وقازان روسیه نمایشگاه خصوصی داشته ام و اخیرا نیز کلیات خمسه ی نظامی را تمام کرده ودر مجموعه ی شخصی نگه داشتم. رباعیات ابوسعید ابوالخیر را مجددا شروع کرده ام ودرحال اتمام است.

Sajjadiali59بیشتر فعالیتم دراینستاگرام است با آدرس: