نشست کمسیون آموزشی روز سه شنبه 96/05/10  درخصوص ادامه مباحث قبلی و پيگيری موضوعات سرفصل های رشته های آموزشی انجمن خوشنویسان ایران،
با حضور استادان صندوق ابادی ، خیام، مقتدايي ، قادر  و مدیر اجرایی جناب آقای عارف براتی  ساعت 14 آغاز و در ساعت 17 خاتمه یافت.