***  نمایشگاه آثار خوشنویسی استادان، هنرمندان و هنرجویان خط شکسته معاصر***
با عنوان : ســـــــــــــماع شکسته
 مراسم افتتاحیه : روزپنجشنبه 16 شهریور ماه 1396 ساعت 17/30
این نمایشگاه به مدت هفت روز برای بازدید عموم دایر می باشد.
مکان : تهران، برج میلاد ، نگارخانه برج میلاد