___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

برگزاری هفتمین نشست سیاه مشق در ایران به مناسبت هفته خوشنویسی با سخنان شیرین استاد عبدا... جواری سرپرست انجمن خوشنویسان استان کرمانشاه ، استاد میر حیدر موسوی عضو شورایعالی انجمن خوشنویسان ایران و استاد فریبرز فیروزی توام با نمایشگاه آثار اساتید خوشنویسان طراز اول انجمن خوشنویسان ایران در شهرستان سنقر را به جرات می توان نقطه عطفی در عمر 30 ساله انجمن خوشنویسان این شهرستان نام برد .
حضور شخصیت ارجمند و پر انرژی  استاد میر حیدر موسوی در راس این نشست از شاخصه های بارز این نقطه عطف بود که نه تنها هنر جویان شهرستان سنقر بلکه هنرجویان و سرپرستان شعب شهرستانهای استان کرمانشاه که در جلسه حضور داشتند را تحت شعاع خود قرار داد به طوری که استاد عبدا... جواری ریاست انجمن خوشنویسان استان کرمانشاه خواستار برگزاری این نشست و نمایشگاه در کرمانشاه شدند .
بسیاری از خوشنویسان شرکت کننده در این مراسم نشست تخصصی سیاه مشق را بسیار مفید پر بار و ارزشمند خواندند و خواستار تمدید نمایشگاه شدند. 

سرپرست انجمن خوشنویسان سنقر 
مرتضی بنی عامریان