شعب محترم و سرافراز انجمن خوشنويسان ايران

باسلام و احترام،

  پيرو نامه شماره 1771/23/م مورخ 1394/10/5 بدينوسيله از کليه شعب انجمن خوشنويسان ايران درخواست ميگردد

اطلاعات مربوط به کليه خوشنويسان متوفی شعبه خود را به صورت تفکيکی مطابق با آيتمهايي که در ذيل آمده است

حداکثر ظرف مدت يک هفته  از تاريخ صدور نامه به دفترمرکزی ارسال فرمايند .