جلسه شورای ارزشیابی هنری صبح روز چهارشنبه مورخ 8 آذرماه 1396 با حضور رئیس انجمن خوشنویسان ایران استاد امیرخانی

و اعضای محترم شورای ارزشیابی استادان سلحشور،شیرازی، فلسفی، بنی رضی، عبدالرضایی، ملک زاده ، مدیر اجرائی آقای براتی

در مجموعه فرهنگی هنری دزاشیب برگزار گردید.