* آئین افتتاحیه نمایشگاه خوشنویسی استاد پیمان سادات نژاد و محمد بیگدلی*
درگالری جهان نمای کاخ نیاوران با بیش از۴۰تابلودرقالبهای سیاه مشق ،قطعه وچلیپا 
باحضور استاد شیرازی،استاد صندوق آبادی، مدیراجرایی انجمن جناب آقای براتی
و جمع کثیری ازعلاقمندان واساتید خوشنویسی کشور در این مراسم