جلسه دیدار صمیمانه رئیس انجمن خوشنویسان ایران استاد امیرخانی و مدیر اجرائی آقای عارف براتی

با اعضای شورای شعبه تهران بزرگ به مدیریت استاد سپهری روز یکشنبه مورخ 20 اسفند ماه 1396 در مکان دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید.