بر اساس این خبر، آزمون فوق ممتاز پایاندوره ای 1397 در روزهای پنجشنبه ، جمعه 14 و 15 تیرماه

در انجمن خوشنویسان شعبه تهران بزرگ واقع در چهارراه فلسطین (به سرپرستی استاد سپهری )

و دیگر شعب سراسر کشور با حضور جمع کثیری از شرکت کنندگان این آزمون برگزار گردید.

گفتنی است مدیر اجرایی جناب آقای عارف براتی،  استاد محمدی تبار بازرس محترم انجمن خوشنویسان ایران،

استاد خیام عضو شورای عالی و استاد میرحسینی از حوزه برگزاری این آزمون در تهران بازدید نمودند.