انجمن خوشنویسان شعبه کنگاور بمناسبت روز داشجو باهمکاری دانشگاه پیام نور واحد کنگاور ؛شهرداری وشورای اسلامی شهرکنگاور واداره فرهنگ وارشاداسلامی کنگاورنمایشگاه خوشنویسی  آثارشکسته نویسان استان کرمانشاه شامل 41 تابلو از21 شکسته نویس درمحل  دانشگاه پیام نور برگزارنمود که درتاریخ 97/9/17 با حضورمعاون سیاسی امنیتی فرمانداری ؛ شهرداری واعضا ء شورای شهرروسای ادارات ورؤسای دانشگاههابا تلاوت ایاتی ازکلام الله مجید افتتاح ومورد بازدید قرارگرفت.

این نمایشگاه به مدت 7 روز برای بازدید مهیا می باشد.