سال رونق تولید
چهارشنبه 30 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری نشست شورای هم اندیشی خوشنویسان استان گلستان 97/9/15

   

نشست شورای هم اندیشی خوشنویسان استان گلستان روزپنجشنبه ۱۵ آذر باحضور آقایان استادجزایری ( عضوانجمن تهران وکمیسیون آموزش و شورای تالیف انجمن خوشنویسان ایران) استادمرسلی ( مدیر شعبه گنبد) استادآسمانی ( عضوانجمن تهران ) ، پارسا ( مدیرشعبه گرگان)، حسن پور( مدیرشعبه بندرگز) ، میرحسینی ( مدیرشعبه آزادشهر) ، صفی الحسینی ( مدیرشعبه گالیکش)  وسرکارخانم مزیدی ( مدیرشعبه علی آباد) ، سرکارخانم طاهری ( بازرس شعبه گرگان) ، هنرمندان فرهیخته آقایان استادرزاقی ،  احمدی (عضوشورای گرگان) ، حاجی مرادخانی (عضوشورای گرگان) ، بهلول (عضوشورای گرگان) ، وثوقی (عضوشورای گرگان) ، غلامی (عضوشورای آزادشهر) ،زنگانه (عضوشعبه علی آباد) ، دکترکاظمیان (عضوشعبه گنبد) ، بازیار(عضوشورای شعبه گنبد) ، آق (عضوشعبه گنبد ) ، شریفی نیا( عضوشعبه گنبد) ،  واحدی ( عضوشعبه گنبد) ، کلته ( عضوشعبه گنبد) ،شکی وسهیلی درفضایی صمیمی درعصرپنجشنبه باقرائت قرآن شروع شد وسپس استادآسمانی مجری جلسه خیرمقدم ودستورجلسه رابیان کردند. سپس مدیرشعبه گرگان به تشریح کارکرد شورای هم اندیشی پرداختند ونیز شرایط برگزاری نمایشگاه باحضوراستادامیرخانی رابیان کردند.درادامه به تقدیرازاستادجزایری به جهت تلاشهای صادقانه شان برای خوشنویسی استان گلستان پرداختند. سپس حضاردرجلسه به بیان دیدگاه هاوتجربیات خودپرداختند ودرصورت جلسه درج گردید . سپس استادجزایری به ایراد سخنرانی وبیان گزارشی ازروند کارشورا ازجلسات قبل تاکنون ونیز اهمیت نمایشگاه وحضوراستادامیرخانی دراستان گلستان پرداختند . جلسه درنهایت نشاط و همدلی باعکس یادگاری ازنشست اعضا پایان یافت . مصوبات جلسه :
 
۱... نمایشگاه دردوبخش مدرسان واساتید وبخش رویشهای انجمن تقسیم بندی شود.
۲... گزارش عملکرداستان بصورت کلیپ وپاورپوینت ارایه گردد .
۳..کتابی ازآثارشرکت کنندگان بچاپ برسد.
۴.. هماهنگی باصداوسیمای گلستان جهت پوشش خبری برنامه.
۵.. تقدیرازپیشکسوتان .
۶..جلسه بامعاونت هنری اداره کل 
۷..تهیه یک بیوگرافی ازسوابق علمی ومعرفتی استادامیرخانی جهت معرفی شخصیت علمی ایشان.
۸..اهتمام به حضوربانوان. 
۹.. رونمایی ازکتب نوشته شده به قلم هنرمندان گلستانی. 
۱۰ ..همکاری بااستانهای همجوار.
۱۱.. تعیین مسوول ستاداستقبال 
۱۲.. مسوول کمیته روابط عمومی 
۱۳.. مسوول ارزیابی هنری 
۱۴.. مسوول امورهماهنگی بین کمیته ها .
۱۵.. مسوول تبلیغات ودرنهایت تشکیل کارگروههای مرتبط باهرمسوولیت مهدی پارسا .