نمایشگاه آثارخوشنویسان استان گلستان توسط  شورای هم اندیشی خوشنویسان استان گلستان
و باهمکاری اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی برگزارگردید .

در آیین گشایش این نمایشگاه که از ساعت 14 روز 6 دیماه درمحل تالارفخرالدین اسعدگرگانی با برنامه نشست همراه شد ، دراین نشست نماینده محترم وزیرفرهنگ وارشاداسلامی اقای دکترساکت و مدیریت اجرایی انجمن خوشنویسان ایران  اقای براتی ونیز استاد موسوی عضومحترم شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران شرکت داشتند.  
ابتدا مدیرکل محترم فرهنگ وارشاد اسلامی خانم کشمیری به عرض خیرمقدم پرداختند و نکاتی را در شان این هنرقدسی فرمودند و درتقدس این هنروتکریم خوشنویسان سخنانی را ایراد فرمودند و سپس مهدی پارسا مدیرانجمن خوشنویسان شعبه گرگان و دبیرشورای هم اندیشی خوشنویسان استان گلستان به ایرادسخن پرداختند و گزارشی ازاین نمایشگاه ارائه دادند.
 ایشان افزودند: دراین نمایشگاه  243اثراز65 خوشنویس استان گلستان به نمایش درامده که درسه بخش طراحی شده است:

بخش اول شامل آثاراساتید برجسته ایران است ازجمله استاد امیرخانی ،استاد صندوق آبادی ،استاد موسوی و...
بخش دوم آثاراستادان و مدرسان و ممتازان انجمن خوشنویسان استان گلستان است و بخش سوم اثارهنرجویان مستعد درانجمن است که با نام رویشهای انجمن نامیده شده است.  
پس از آن جناب  دکترساکت نماینده محترم وزیر درخصوص هنرخوشنویسی و ارتباط آن با انتقال علم ودانش به نسلهای آینده به بیان دیدگاه پرداختند.
وآقای براتی نیز به ایرادسخنرانی درخصوص حمایت مسوولین از انجمن خوشنویسان پرداختندکه دران مسوولین را مخاطب قرارداده واز آنان خواستندتا از هنرخوشنویسی وانجمن خوشنویسان حمایت بیشتری داشته باشند.
درپایان نشست از سه تن از هنرمندان تقدیربه عمل آمد که دوتن از آنان نوجوان به نام های سیدکریم میرزایی و پارمیدااکبرپوربودند و یکی از آنها سرکارخانم نازپری کریمی نژادبودکه مسن ترین عضوانجمن خوشنویسان استان گلستان هستند. پس از برنامه نشست عمومی ، حضاردرتالاربسوی محل افتتاح نمایشگاه رفتندکه درسوله نمایشگاهی برپاشده بود.
استقبال از این نمایشگاه بسیارپرشوروپرشماربودکه درتاریخ برگزاری نمایشگاههای خوشنویسی استان گلستان بی نظیربود.  سیدکریم میرزایی هنرجوی نوجوان مستعدشهرستان گالیکش نمایشگاه را افتتاح نمودند و حاضران ازدیدن نمایشگاه و اثار آن بهره مندگردیدند. این نمایشگاه برای استفاده علاقه مندان تایک هفته دایرخواهد بود.