بازدیدجمعی از مدرسین و هنرجویان انجمن خوشنویسان شهرستان ابرکوه از نمایشگاه استاد رهبران در یزد