در این نشست ابتدا استاد میرحیدرموسوی رئیس انجمن خوشنویسان قزوین ضمن تبریک انتصاب جناب آقای حسینی به بیان تاریخچه ی مختصری از شکل گیری انجمن خوشنویسان ایران وقزوین پرداخته وسپس به پاره ای از مشکلات انجمن قزوین که درراس فقدان ساختمانی مجزا ودرخور برای انجمن خوشنویسان قزوین در پایتخت خوشنویسی ایران بود اشاره نمودند.

سپس هریک ازاعضای  شورا در خصوص کاستیها ومشکلات انجمن در سالهای گذشته اشاره کردند وخواستار رفع مشکلات شدند .

درخاتمه مدیر کل ارشاد قزوین ضمن تائید کاستیهای انجمنها اظهار داشتند که تا آنجائیکه در توانشان هست نسبت به رفع مشکلان انجمن خوشنویسان قزوین خصوصا داشتن ساختمانی مجزا تلاش خواهند  نمود .