بر اساس این خبر، رییس انجمن خوشنویسان ایران استاد غلامحسین امیرخانی روز جمعه مورخ 13 اردیبهشت 98

به همراه تنی چند از استادان محترم شورای عالی و ارشیابی، دکتر ساکت ، مدیر اجرائی و ...

از نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد پیشکسوت عباس اخوین بازدید به عمل آوردند.