مراسم تصحیح اوراق امتحانات پایاندوره ای اردیبهشت 98  با حضوراعضاء محترم شورای عالی و ارزشیابی
 مدیر اجرایی و استادان انجمن خوشنویسان ایران در تاریخ 10 خرداد ماه در انجمن خوشنویسان واحد قلهک برگزارگردید.