این همايش در بخش نمايشگاهي متشكل از حدود ١٠٠ اثر نفيس خوشنويسي ودر بخش هنرهاي تجسمي نظير

تذهيب، منبت، سرديس و.. با حضور مسئولين محترم استاني درآمل برگزار گرديد.