سال رونق تولید
پنجشنبه 28 شهریور

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری برگزاری مراسم حضوری نویسی خوشنویسی آیاتی از قرآن کریم به مناسبت ماه مبارک رمضان در مریوان 98/3/10

   

مسابقە حضوری نویسی خوشنویسی آیاتی از قرآن کریم با محوریت و بە مناسبت ماه مبارک رمضان و آیین رونمایی از نسخە دستنویس قرآن مجید روزجمعە دهم خردادماە درفضای باز دریاچە زریبار مریوان برگزار گردید.
این مسابقە باحضور86 نفر ازهنرجویان انجمن خوشنویسان درسە رشتە نستعلیق، شکستە نستعلیق وخط تحریری ازجانب هیات داوران متشکل ازسەخوشنویس مطرح استان کردستان،(اساتیدحافظ رنجبر،مختار فریدونپور وسعدی امیری) مورد ارزیابی قرارگرفت ودرنهایت برندگان رشتەهای سەگانە بەشرح زیر انتخاب گردیدند:
خط تحریری:
مقام اول فتح الە فرجی
مقام دوم ارکان احمدی
مقام سوم ژوان رحمتی

خط  نستعلیق:
مقام اول رحیم جوانرودی
مقام دوم سحرعزیزی
مقام سوم مشترکا ارکان احمدی واسرا عبدالهی

خط شکستە نستعلیق:
مقام اول کامبخش محمدی
مقام دوم عسل کریمی
مقام سوم شادمان بردافکن
تقدیر ازخانمها رفعت پورجهانگیر و روبار رحیمی.
دراین مراسم کە بەهمت انجمن خوشنویسان مریوان وباهمکاری ادارە فرهنگ وارشاداسلامی این شهرستان برگزار گردید جمعی از شهروندان وهنرمندان مریوان وآقای منصورمرادی نمایندە مردم شهرستانهای مریوان وسروآباد،آقای خسرومعین افشار ریاست ادارە فرهنگ وارشاداسلامی وآقای بهمن عرفانی ریاست ادارە آموزش وپرورش شهرستان مریوان حضور داشتند، نسخە خطی قرآن مجید کتابت آقای هوشیاررحیمی ازخوشنویسان مریوان رونمایی گردید.
درپایان نیز تعداد  1000 نسخە پوستر"بسم اللەالرحمن الرحیم" نگارش استاد یادگارخیام ازخوشنویسان برجستە کشور بین شهروندان وحاضرین دراین رویداد هنری پخش گردید کەمورد استقبال عمومی حاضرین قرارگرفت.