با سپاس بیکران به درگاه ایزد منان و ضمن آرزوی توفیق برای تمامی پویندگان عرصه هنر خوشنویسی

و سربلندی تمامی هنرمندان خوشنویس در سراسر کشور،  نتایج آزمون پایاندوره ای 1398 به شرح ذیل اعلام می گردد:

1- نتایج دوره  مقدماتی تا خوش
2- نتایج دوره عالی
3- نتایج دوره ممتاز