سال رونق تولید
شنبه 29 تیر

دوازدهمین نشست تخصصی ماهانه کاتبان قرآن کریم و خوشنویسان مبرز قرآنی (نسخ و ثلث) در تبریز