سال رونق تولید
شنبه 29 تیر

اصلاحیه دستورالعمل برگزاری آزمون سراسری دوره فوق ممتاز تیرماه 1398

مدیران محترم شعب انجمن خوشنویسان ایران
 جهت اطلاع ازاصلاحیه دستورالعمل برگزاری آزمون سراسری فوق ممتاز ( 20 و 21 تیرماه 1398)
به بخش ویژه مدیران شعب - دستورالعمل های آموزشی شعب ،
 برنامه و دستورالعمل امتحانات سراسری فوق ممتاز تیر 98 

 مراجعه فرمایید.

واحد آموزش انجمن خوشنویسان ایران