سال رونق تولید
شنبه 27 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سیزدهمین نشست تخصصی ماهانه کاتبان قرآن کریم و خوشنویسان مبرز قرآنی(نسخ و ثلث) در تبریز