سال جهش تولید
پنجشنبه 8 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست تخصصی سیاه مشق با حضور استاد صندوق آبادی، عارف براتی مدیر اجرایی و دکتر محمد علی سلطانی در کرمانشاه