سال رونق تولید
شنبه 27 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست تخصصی سیاه مشق با حضور استاد صندوق آبادی، عارف براتی مدیر اجرایی و دکتر محمد علی سلطانی در کرمانشاه