سال جهش تولید
دوشنبه 5 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست تخصصی خوشنویسی و کارگاه تراش قلم با حضور استاد محمد علی قربانی در الوند

 بمناسبت گرامیداشت هفته خوشنویسی شنبه۲۰مهرماه کارگاه تخصصی خوشنویسی وتراش قلم با حضور ارزشمند استاد محمد علی قربانی و بااستقبال بسیارخوب هنرمندان خوشنویس انجمن خوشنویسان الوند برگزارگردید، دراین نشست مطالب تئوری و سپس کارگاه عملی تراش قلم به اجمال مورد بررسی قرارگرفت.
ضمنا استاد میرحیدرموسوی رسم میزبانی وهمراهی ازاستاد قربانی رابجا آورده زمان مختصری باحضوردر انجمن الوند، موجب مباهات و خوشبختی حاضرین گردید،ازاین استاد ارجمند کمال تشکر و قدردانی را داریم.