تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
پنجشنبه 27 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری برگزاری مجمع بدوی انجمن خوشنویسان شعبه کنگاور

 بر اساس این خبر، مجمع بدوی انجمن خوشنویسان شعبه کنگاور درتاریخ 98/9/28 درمحل اداره فرهنگ و ارشاد کنگاوربرگزار گردید که دراین مجمع جناب آقای رفیعی به نیابت ازاستاد جواری حضورداشتند ، تعداد 16 نفرازاعضاء درجلسه حاضر و پس ازگزارش مسئول شعبه کنگاوردرخصوص فعالیتهای انجام شده براساس دستورالعمل وتشکیل هیئت رییسه سنی رای گیری انجام و جناب آقای بهرام عسگری بایازده رأی ازشانزده رای بعنوان نماینده شعبه انتخاب شد.