سال جهش تولید
پنجشنبه 23 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه دیدار مسئولان شعبه تاکستان با ریاست و مدیر اجرایی انجمن خوشنویسان ایران در دفتر مرکزی

بر اساس این خبر، جلسه دیدار مسئولان شعبه تاکستان با رئیس انجمن خوشنویسان ایران استاد امیرخانی و مدیر اجرایی روز پنجشنبه 

مورخ 26 دیماه 1398 ساعت 10 صبح با موضوع ارزیابی عملکرد شعبه و بهبود آن و همچنین بررسی تنگناها  برگزار گردید.