سال جهش تولید
دوشنبه 16 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری انتخابات مجمع عمومی و بدوی کاشان

* اعضای منتخب شورا
خانم‌ معتمدی
اقای سجاداقایی
اقای علیرضایوسفی
واعضای علی البدل
آقایان محمدوجهی وسیدمحمدمژگانی

* بازرس
آقای حسین ملایی
عضوعلی البدل آقای
علی اکبرزاهدی

* مسئول شعبه
ونماینده مجمع

احمدخوش حساب

* ناظردفترمرکزی
جناب محمد جواد رحمتی