تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
پنجشنبه 27 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مدیریت شعبه تهران بزرگ از زحمات شورای عالی و مدیر اجرایی انجمن خوشنویسان ایران قدردانی نمود.