تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
شنبه 3 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شماره جدید نشریه داخلی انجمن خوشنویسان ایران شعبه شهرضا با عنوان " فخر قلم "

 

 

شماره جدید نشریه «فخرقلم» 
مدیرمسئول: محمدجواد رحمتی  سردبیر و مدیرهنری: علی اکبرسیاح  باهمکاری شورای نویسندگان  
بهار ۱۳۹۹