سال جهش تولید
یکشنبه 30 شهریور

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تمدید فراخوان هفدهمین جشنواره خوشنویسی رضوی تا پایان هفته خوشنویسی

* مهلت دریافت آثار هفدهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی تا پایان هفته خوشنویسی (مهرماه 99 ) تمدید گردید. *