تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
سه شنبه 12 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تمدید فراخوان هفدهمین جشنواره خوشنویسی رضوی تا پایان هفته خوشنویسی

* مهلت دریافت آثار هفدهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی تا پایان هفته خوشنویسی (مهرماه 99 ) تمدید گردید. *