سال جهش تولید
شنبه 10 آبان

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دیدار از مدرس پیشکسوت استادحسین خیامی و بازدید از ساختمان سلطانعلی مشهدی به مناسبت هفته خوشنویسی

 

       دیدار از مدرس پیشکسوت جناب استاد حسین خیامی باتفاق آقایان : سروری ( نماینده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور شهر مشهد ) 

روشندل مسؤل امور فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کلالی مدیر مجتمع سلطانعلی مشهدی و نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد 

عباسیان نماینده انجمن خوشنویسان مشهد و مدیر آموزشی ساختمان سلطانعلی مشهدی و باقرزاده طوسی مسؤل انجمن خوشنویسان مشهد

 

  

 بازدید از ساختمان سلطانعلی مشهدی و کلاس آموزش خوشنویسی مدرس محترم سرکار خانم غلامی در هفته خوشنویسی

  

انجمن خوشنویسان مشهد