تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 29 شهریور

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

انجمن خوشنویسان شعبه شهر ری برگزار می نماید: نکوداشت خوشنویس فقید استاد مهدی عربشاهی