تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 29 شهریور

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست اعضای انجمن خوشنویسان شعبه شهر ری با اعضای شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران در دفتر مرکزی