تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 5 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حوزه برگزاری آزمون حضوری استادی انجمن خوشنویسان شعبه کرمان

موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان
حوزه برگزاری آزمون حضوری استادی انجمن خوشنویسان شعبه کرمان