تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 29 شهریور

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حضور جناب دکتر عبدالهی مدیر کل اوقاف استان تهران در کنار مزار عمادالکتاب

عماد الکتاب ، اختصاصاتی دارد که منحصر به اوست با مطالعه اجمالی تاریخ خوشنویسی می توان دریافت که بسیاری از خوشنویسان سرنوشت و احوال مشابهی داشته اند . عماد اما جزو هنرمندانی است که زگهواره تا گور در سختی بود و گذشته های تلخ زندگی هنری و شخصی اش هیچگاه او را رها نکرد حتی در آسایشی نسبی که در اواخر کار برایش فراهم آمد ...

این مطلب از خود نوشت " یا اوتو بیوگرافی مفصلی که درباره ی خویش نگاشته کاملا مشخص است . محمد حسین ،  از وقتی خود را شناخت ناچاربود کارکند ، پدرش قباله نویس ساده ای بود و زمانی از دنیا رفت که عماد از شهر و دیار خویش شاید فرسنگها فاصله داشت و پدر آرزوی دیدار فرزند را به گور برد . وقتی عماد بازگشت ، متوجه شد که مادرش از فرط عسرت به نکاح شخص دیگری درآمده پس در معیت برادر و بدون پول راهی عتبات شد ودرراه برای اینکه بتواند به مقصد برسد  به استخدام اشخاص مختلفی در آمد در سمت آشپز و خوشنویس ... اما گرسنگی ها کشید ...گرفتار جماعت قطاع الطریق شد ...کتک خورد...تا یک قدمی کشته شدن و مرگ  رفت ...برادر اورا رها کرد ...در عین تنگدستی گرفتار عشق شد ...از فرط بدبختی آرزوی مرگ داشت و قصد خود کشی حتی ... و چه بیگاریهای خوشنویسانه ای کشید و با کمترین مبلغ برای این و آن کتابت های طولانی کرد تا برای بار هزارم دچار عسرت نشود ! ... اما همیشه ی خدا ، " خط " اورا نگهداشت و نجاتش داد ... بی تعارف اگر " خط " نبود عماد مرده بود ...سالها بعد هم که به جرم عضویت و همکاری با کمیته ی مجازات چند سال به زندان افتاد  اگر خط ملجا ء و مونسش نبود قطعا دوام نمی آورد ... تمرکزش را روی خط گذاشت و خط را درشیوه کلهر همانطور که میدانید به نهایت شیرینی و شیوایی رساند  شاید به علت این تمرکز ذهنی ، بود که میگویند او حتی در خواب هم از میرزای کلهر الهام میگرفت ! ...موانع و مصائبی که در پیش راه عماد الکتاب قرار داشت در رشد شخصیت ممتاز هنری او تاثیر به سزایی داشت ... همراه با بحرانها خط می نوشت و خلق اثر میکرد و هرگز برای نوشتن فراغت و آسودگی لازم را نداشت و برای خود نخواست  ...به زندان افتاد چون " متعهد " بود و پردل ... خطش امضایش بود و کیست که نفهمد شب نامه های انجمن مجازات را عماد الکتاب نوشته ؟ ...

او ثابت کرد خوشنویسی هنری " خاموش " نیست و به مسائل اجتماعی بی تفاوت نیست  ...آگاهانه و عامدانه پا به عرصه ای گذاشت که آخر و عاقبت آن را می دانست ... باری .‌.. متاسفانه امروز ،  مزار استادان خوشنویس این مرزو بوم در شرایط خوبی قرار ندارد ... یکی از کسانی که سالهای سال است مقرر شده که بنای یادبودی بر مزارش در آرامستان امامزاده عبدا... شهرری ساخته شود مرحوم عماد الکتاب است که متاسفانه به دلایل مختلف این امر میسر و میسور نشده  و امروز احتیاج داریم که تمام خوشنویسان کشور به این مساله واکنش نشان داده و " خاموش " نباشند چرا که بیم آن میرود مزار این استادمتعهد و برخاسته از متن جامعه ، مانند مزار میرزای کلهر در اثر طرح یکسان سازی قبور در امامزاده عبدا...در آینده مجهول المکان گردد .

برای تبیین جایگاه این هنرمند ، همین یک جمله بس که : اگر عماد الکتاب نبود خوشنویسی معاصر نبود . در پایان فرصت را برای تجدید ارادت مغتنم دانسته و از همه مسوولان و هنرمندانی که سالهای سالست در تلاشند مزار عماد الکتاب را از این حالت غریب و دون شان این استاد بزرگ در آورند کمال تشکر و امتنان را داریم .

انجمن خوشنویسان شهرری- تیر ۱۴۰۰ 

 

 

حضور جناب دکتر عبدالهی مدیر کل اوقاف استان تهران در کنار مزار عمادالکتاب