تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 5 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری هم نویسی مجازی خطبه غدیر توسط خوشنویسان شهرستان شازند