تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 5 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

استاد فرهیخته و پیشکسوت، جهانگیر نظام العلماء هم از میان خوشنویسان رفت ...

مراسم تشییع : روز شنبه مورخ 13 شهریور 1400 -ساعت 10:30 صبح ، بهشت زهرا قطعه هنرمندان