تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
جمعه 12 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دیدار صمیمی با استاد ابوالقاسم دانشجو هنرمند پیشکسوت خوشنویسی نیشابور در هفته خوشنویسی