تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
جمعه 12 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تصحیح اوراق امتحانات فوق ممتاز مهر 1400

   

جلسه ارزشیابی آزمون فوق ممتاز روز چهارشنبه مورخ 28 مهر ماه 1400 با حضور: 

استاد امیرخانی رییس انجمن خوشنویسان ایران واستادان : شیرازی، صندوق آبادی، فلسفی و مدیر اجرائی آقای براتی

در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید.