تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
جمعه 12 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران -19 آبان 1400

جلسه شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران روز چهارشنبه مورخ 19 آبان 1400  با حضور:
استاد امیرخانی ریاست انجمن، اعضای شورای ارزشیابی ، مدیر اجرایی در دفتر مرکزی برگزار گردید.