سال رونق تولید
پنجشنبه 28 شهریور

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تصاویر افتتاحیه نمایشگاه خانم زهره رئیس الساداتی
تصاویر افتتاحیه نمایشگاه خانم زهره رئیس الساداتی

رئییس الساداتی 1-انجمن خوشنویسان ایران

رئیس الساداتی 2-انجمن خوشنویسان ایران

رئیس الساداتی 3 - انجمن خوشنویسان ایران

رئیس الساداتی 4-انجمن خوشنویسان ایران

رئیس الساداتی 6- انجمن خوشنویسان ایران

رئیس الساداتی 7 - انجمن خوشنویسان ایران

رئیس الساداتی 8-انجمن خوشنویسان ایران

رئیس الساداتی 9- انجمن خوشنویسان ایران

رئیس الساداتی 9- انجمن خوشنویسان ایران