نشست شورای عالی پنجشنبه 16 اردیبهشت 95( صبح ساعت 10 )