قابل توجه مدیران عزیز شعب :

عضویت انجمن خوشنویسان ایران

  فرم اطلاعات اولیه شعبه (شماره 4و 1) به منظور ثبت اطلاعات شعبه بر روی سامانه انجمن خوشنویسان و مشخص شدن کد شعبه 

می بایست این فرم در اسرع وقت به توسط مدیران شعب با دقت  تمام تکمیل شده و ضروری است به 

دلیل حساسیت این اطلاعات  نسبت به تکمیل تمام جزییات و اعضاء مجمع و مدیران شعبه و کادر  اقدام عاجل را معمول نموده و 

در اسرع وقت به تشکیلات مرکزی ارسال نمایند.

عضویت انجمن خوشنویسان ایران

مدیران عزیز شعب دقت فرمایند چنانچه استحضار دارید انگشت شمار خوشنویسانی در قالب شعبه گونه ای در موازات شعب انجمن خوشنویسان ایران 

فعالیت هایی را در حوزه آموزش خوشنویسی انجام می دهند که به دلیل عدم توجیه موضوع اوراق امتحانی خود را به یکی از شعب انجمن در تهران ارسال می نمایند 

و احتمال دارد به دلیل اشتباهی که در درک این موضوع دارند هنرمندان را به بیراهه برده و مدارج هنری آنان در آینده با مشکل و خدشه روبرو شود و خسارات جبران ناپذیری 

به آن عزیزان وارد گردد لذا ضروری است اگر چنانچه در حوزه آن شعبه  گروهی از عزیزان با شعبه مذکور ارتباطی دارند ابتدا آگاهی لازم به آنها داده شده و آنها را 

از جریان کامل  اتفاقات این حوزه آگاه نمایند و نیز فرم ذیل را به دقت تکمیل نموده به جهت ارزیابی و بررسی تخلف در ستاد مرکزی

و پیگیری چگونگی این رفتار به مرکز انجمن خوشنویسان ایران  ارسال نمایند.  

این فرم توسط اعضاء  از مبتدی تا استاد و حتی وابستگان هنرمندان پیشکسوت فوت شده به دلیل واقع شدن در شبکه بزرگ هنری خوشنویسی

و نیز تکمیل پرونده هنری آن عزیزان بر روی سامانه و دسترسی دقیق از سراسر دنیا بر اطلاعات و سوابق هنری خویش و ویرایش بموقع می بایست با دقت 

تمام از طریق شعب تکمیل گردیده و به همراه مدارک لازم (اعلام شده به شعب ) به تشکیلات مرکزی ارسال گردد .ضروری است شعب 

در تکمیل اطلاعات پایه ای و رتبه هنرمند به شیوه ای عمل کنند که به عنوان مثال ( بر روی فرم در قسمت آخرین مدرک خوشنویسی اگر هنرمندی مرحله

فوق ممتاز را کاملا پاس ننموده است به عنوان خوشنویس ممتاز در فرم قید گردد ) و لازم به ذکر است در صورتیکه اطلاعات کامل روی فرم همانند : شماره ملی درج نشده

باشد ،از صدور کارت عضویت تا مرحله تکمبل اطلاعات معذور خواهیم بود. مدیران حتی الامکان سعی نمایند نسبت به تکمیل فرم با اعتبار 5 سال اقدام نمایند.

مدیران محترم توجه فرمایند که تعداد فرم های عضویت تکمیل شده را افزایش داده و از ارسال تعداد اندک عضویت به دلیل هزینه بالای ارسال و مراسلات 

به مرکز خود داری نمایند.

*** لزوما جهت صدور کارت مدرسین و استادی ، شعب محترم انجمن خوشنویسان ایران تصویر کارت مدرسی قبلی و یا حکم مربوطه را به  فرم عضویت

تکمیل شده توسط آنان پیوست و  به دفتر مرکزی ارسال نمایند .

فرم عضویت

 فرم شماره (2)  برای تک تک هنرمندان ،هنرجویان و اعضاء در سایز A5 توسط متصدیان شعب با دقت و حساسیت لازم تکمیل گردد و به حتم فیش واریزی نیز که با دقت تکمیل گردیده می بایست با مجموع هزینه های فوق هم خوانی دقیق داشته باشد در غیر این صورت صدور کارت تا رفع اشکال فوق به تعویق خواهد افتاد.

توجــــــــــــــه :

1 - ضرورتا ًاز منگنه زدن عکس متقاضی به فرم شماره 2 خودداری نموده و با چسب مایع الصاق نمایید.

2- الزاماً کپی کارت ملی متقاضی ضمیمه مدارک گردد.

2- مجموع مبلغ پرداختی جهت صدور کارت عضویت هنرمندان شعبه فقط در یک فیش کلی واریز و با پیوست سایر مدارک به دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران (خ خارک) ارسال گردد.

3- اعتبار کارتهای عضویت که از تاریخ 94/9/1 به بعد صادر می گردد سه ساله خواهد بود.