درجه هنری ( گواهینامه های انجمن خوشنویسان ایران )

تطبیق گواهینامه های انجمن خوشنویسان ایران با درجه های هنری 
* استادی = درجه یک = دکتری
* فوق ممتاز = درجه دو = فوق لیسانس
*ممتاز = درجه سه = لیسانس
* عالی = درجه چهار = فوق دیپلم

درجه هنری ( گواهینامه های انجمن خوشنویسان ایران )

درجه هنری انجمن خوشنویسان ایران