سال جهش تولید
چهارشنبه 1 بهمن

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسات شورای ارزشیابی

جلسه اول شورای ارزشیابی استادی ( دوره چهارم تیرماه سال 1393 )

26 خرداد

طبق برنامه و زمانبندی اعلام شده جلسه اول شورای ارزشیابی استادی انجمن خوشنویسان ایران از بامداد روز 93/3/25 با ریاست شورای ارزشیابی جناب استاد غلامحسین...

جلسه دوم شورای ارزشیابی استادی ( دوره چهارم تیرماه سال 1393 )

3 تیر

طبق برنامه و زمانبندی اعلام شده جلسه دوم شورای ارزشیابی استادی انجمن خوشنویسان ایران از بامداد روز 93/4/3 با ریاست شورای ارزشیابی جناب استاد غلامحسین ...

جلسه سوم شورای ارزشیابی استادی ( دوره چهارم تیرماه سال 1393 )

10 تیر

طبق برنامه و زمانبندی اعلام شده جلسه سوم شورای ارزشیابی استادی انجمن خوشنویسان ایران از بامداد روز 93/4/10 با ریاست شورای ارزشیابی جناب استاد غلامحسین...

جلسه چهارم شورای ارزشیابی استادی ( دوره چهارم تیرماه سال 1393 )

17 تیر

طبق برنامه و زمانبندی اعلام شده جلسه چهارم شورای ارزشیابی استادی ( دوره چهارم ) انجمن خوشنویسان ایران از بامداد روز 93/4/17 با ریاست شورای ارزشیابی جن...