* سایت رسمی انجمن خوشنویسان ایران:                                                                                                                                                                                                                                            
* رایانامه انجمن خوشنویسان ایران:
* شماره وآدرس ارتباطی تلگرام:  
* آدرس دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران :
* تماس:                                                                                                                                                        
تماس
*کدپستی :