استاد جمشید یاری انجمن خوشنویسان ایران

متولد 1345 آذربایجان غربی تکاب
دارای مدرک استادی از انجمن خوشنویسان ایران
کارشناس ارتباط تصویری از دانشکده هنرهای زیبا - دانشگاه تهران .
فارغ التحصیل انجمن خوشنویسان ایران به سال 1366 عضو اصلی و مدرس انجمن خوشنویسان ایران .
فعالیتها :
تدریس طراحی حروف و خوشنویسی کاربردی در دانشگاه الزهرا > شهید باهنر و شهید رجائی .
تدریس خوشنویسی سنتی در انجمن خوشنویسان ایران و دانشکدههای اقتصاد و مدیریت و . . . از سال 66
مدیریت هنری روزنامه های فردا .ایران . ایران ورزشی . الوفاق ( عربی ) ایران دیلی (انگلیسی ) و ماهنامه شهرداریها .
مدیریت شهری و فرهنگ ایمنی و . . .
کتب نقش نگین و سرآغاز جلد 1 و 2 و آلبوم کتیبه مهر گوشه ای از فعالیت هنری این استاد گرانقدر در عرصه خوشنویسی و گرایشهای نوین آن می باشد .

یاری 1 انجمن خوشنویسان ایران

یاری 2 انجمن خوشنویسان ایران