قائم مقام شورای عالی،استاد علی اشرف صندوق آبادی

..................

استاد علی اشرف صندوق آبادی

چند اثر خوشنویسی از نمایشگاه خوشنویسی استاد علی اشرف صندوق آبادی با عنوان بحر عشق در شهر سنندج
..............

صندوق ابادی 1

صندوق ابادی 2

صندوق ابادی 3

صندوق ابادی 4

صندوق ابادی 5

صندوق ابادی 6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............