تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 26 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سخنرانی مدیر اجرائی انجمن خوشنویسان ایران جناب آقای عارف براتی