تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 26 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مصاحبه شبکه خبر سیما با استادان انجمن خوشنویسان ایران در مراسم اعطای گواهینامه استادی 130 استاد انجمن خوشنویسان ایران